Det er mange ord og uttrykk som benyttes i vanlig dagligtale omkring dødsfall. For å gjøre det enklere for deg å se forskjell på begrepene har vi laget en liten ordliste for deg.

Begravelse

I en begravelse ender seremonien ved at kisten senkes i jorden. Seremonien kan være i kirke eller annet sted. Noen kaller dette også for kistebegravelse.

Bisettelse

En bisettelse ender med at avdøde blir kremert. Det vil si at man gjennomfører en seremoni for å ta avskjed med avdøde. Seremonien ender ved at kisten senkes ned i gulvet (der det er mulig), bæres ut i bårebilen eller forlates i rommet der seremonien har foregått. I etterkant av seremonien skjer en kremasjon. Etter en kremasjon er det mulig å gravlegge urnen eller spre asken.

Kremasjon

Ordet kremasjon beskriver selve handlingen der kisten kremeres (brennes) med den døde i.

Gravferd

Med gravferd beskriver vi et samlebegrep som kan innebære både begravelse eller bisettelse. Det er således et mer generelt begrep.

Urnenedsettelse

Etter at kremasjonen har skjedd, kan urnen begraves. Dette beskrives som en urnenedsettelse. 

Ingen av begrepene har en spesiell religiøs betydning, men forskjellige kulturer, trosretninger og livssyn har store forskjeller på hva som ansees som den rette måten å behandle den dødes legeme.

Båreandakt og syning

Andre begreper knyttet til dødsfall kan være ord som syning og båreandakt.

Vi har lange tradisjoner med å se den døde. Før i tiden var det ikke uvanlig at den døde lå hjemme i tiden før gravferden, nå skjer dette som hovedregel i egnede lokaler utenom hjemmet. (Men det er fortsatt fullt mulig å gjøre dette hjemme.)

Man kan velge mellom en åpen kiste der man kan se avdøde eller en lukket kiste der man samles for å minnes den døde før selve gravferden.

Syning

Ordet syning innebærer at man ser den døde (i kiste eller på en annen respektfull måte). Det trenger ikke være formelt eller seremonielt, ofte kan det være nok å se avdøde for å ta et siste farvel. Det er nærmeste pårørende som avgjør hvem og hvor mange som kan delta.

Båreandakt

En båreandakt er en annen måte å ha en syning på, der man har med seg en religiøs person som gjennomfører en religiøs handling. Man samles da rundt den dødes kiste, som kan være åpen eller lukket.